Regulamin sklepu

Data publikacji regulaminu: 16.01.2023

Wstęp

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.annapimenta.pl realizuje Anna Pimenta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą APP Anna Pimenta z siedzibą w Krakowie (30-358), ul. Rostworowskiego 16/18, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 676-253-84-74 oraz numerem REGON 368618396.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail:

§ 1 Definicje

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.annapimenta.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów Elektronicznych.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

Sprzedawca – Anna Pimenta, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APP Anna Pimenta, z siedzibą w Krakowie (30-358), ul. Rostworowskiego 16/18, NIP 676-253-84-74, REGON 368618396.

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje zakupu Produktu Elektronicznego dostępnego w Sklepie.

Konsument – Kupujący.

Produkt Elektroniczny – plik elektroniczny (e-book) w formacie .PDF, zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Produkt Elektroniczny nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Produktów Elektronicznych dostępnych w Sklepie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów Elektronicznych zawierana na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu poprzez Formularz Zamówienia.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Operator Płatności – Przelewy24.

Polityka Prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych – dostępna tutaj: Polityka Prywatności.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu Produktów Elektronicznych dostępnych w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN).
 3. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 4. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT, na prośbę Kupującego.
 5. Kupujący jest  zobowiązany do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Dostarczenie Produktów Elektronicznych odbywa się przez Internet, na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 9. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymogami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Produktów Elektronicznych, zawartymi w dalszej części Regulaminu (§ 6 Wymagania techniczne).
 10. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Aby zamówić Produkt Elektroniczny za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. www.annapimenta.pl/sklep i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Sklepie.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
 • dodanie wybranego Produktu Elektronicznego do koszyka,
 • wypełnienie Formularza Zamówienia danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail Kupującego,
 • wybór formy płatności,
 • zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie go,
 • zapoznanie się z Polityką Prywatności i zaakceptowanie jej,
 • potwierdzenie woli zawarcia umowy.
 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

§ 4 Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu formę płatności online – przedpłata online przelewem bankowym, BLIKiem lub kartą Visa albo Mastercard poprzez Operatora Płatności Przelewy24 – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona (Faktura bez VAT) doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Dostęp do wykupionego Produktu Elektronicznego jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od skutecznego dokonania płatności.
 2. Zakupione Produkty Elektroniczne są dostarczane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

§ 6 Wymogi techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz z Produktów Elektronicznych zakupionych w Sklepie

1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer, tablet lub smartfon Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail, umożliwiającego odbieranie wiadomości mailowych przez Kupującego.

2. Do korzystania z treści cyfrowych Produktu Elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer, tablet lub smartfon Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail, umożliwiającego odbieranie wiadomości mailowych przez Kupującego,
 • standardowa przeglądarka plików .PDF (np. AdobeReader).

§ 7 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca niniejszym poucza Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Kupujący w ramach umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu Elektronicznego jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: odczytanie treści przy użyciu własnego sprzętu.
 3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Produktów Elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu Elektronicznego, jak i jego części: udostępnianie i prezentowanie Produktu Elektronicznego (e-booka) osobom trzecim, publikowanie niezależnie od formy publikacji, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. Jakiekolwiek rozpowszechnianie zakupionego Produktu Elektronicznego stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jednak prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt Elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt Elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę mailowo.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umową Sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, kancelaria prawna, hostingodawca.
 2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą oraz zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych. 
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 6. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  c) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2023